ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย

คำกล่าว

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชน ซึ้งมีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดกับท้องถิ่น เป็นองค์กรที่แก่ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เป็นองค์การพื้นฐานในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการพัสดุ (แบบ ผด.3)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 3
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 2
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
     
สถานะ ลงวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
20 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่องเสียว 2 (ต่อจาก ค.ส.ล.เดิม) ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนรอบบึงบอน (หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยราษฎร์ร่วมจิต 2 (แยกบ้านนางสังวาล ศรีทรัพย์) ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงรังพัฒนา 7 (ต่อจาก ค.ส.ล.เดิม) แยกบ้านนายบุญเลิศ ศิริวิชัย ม.23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเลิศสำราญ 2 (แยกบ้านนางเพ็ญ ศรีพันนาม) ม.23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบูรพา 3 (ข้างบ้านนางแสงระวี วงศ์โพธิสาร) ม.24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กดัด บริเวณกำแพงกันดินสำนักงานเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (ฝั่งทิศตะวันออก) ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาค่าเช่าห้องน้ำ ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโกสุมพิสัย
26 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาค่าเช่าห้องน้ำ ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
19 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยดงรังพัฒนา 3 (ข้างบ้าน อ.ภัทรนิตย์ วรรณประเสริฐ) ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบูรพา 7 และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยนฤมาศ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค. 62 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ส.ค. 62 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย "การประมูลราคาค่าเช่าห้องน้ำ ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.)
6 ส.ค. 62 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย "การประมูลราคาค่าเช่าห้องน้ำ ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย"
2 ส.ค. 62 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศเมร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยราชประสงค์ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 62 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เรื่อง การประมูลราคาอนุญาตดููดขนสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
1 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามบริเวณโรงฆ่าสัตว์ (ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้) ม.24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. รวม 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ถนนขวัญเมือง (ทั้งสองฝั่ง) จากทางหลวง หมายเลข 208-ซอยอัสดง (ม.23,ม.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้านนางทองทิพย์ ภูเมืองพรม ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเพชรบูรณะ ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้าน ร.ต.ต.ชุมพร ศรีทรัพย์ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 62 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ค. 62 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนรอบบึงบอน (หมู่ที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสังข์ทอง 1 (ข้างบ้าน พ.ต.ท.สุริยนต์) ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสังข์ทอง 1 (ข้างบ้าน พ.ต.ท. สุริยนต์ โคกสีอำนวย) ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โครงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณบึงกุย ช่วงจากสะพานถึงถนน ค.ส.ล.เดิม (ม.13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ถนนสุนทรพิพิธ (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์หลัง บ.ข.ส.ถนนสระแก้วไปทางทิศตะวันตก) หมู่ที่ 1,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยมงคล ม.2 (ทั้งสองฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีถนนบูรพา ฝั่งทิศตะวันตก ม.24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ถนนตลาดขวัญจากศาลากลางบ้านถึงสี่แยกวัดป่าดงรัง (ทั้งสองฝั่ง) ม.12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เม.ย. 62 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนรอบบึงบอน (หมู่ที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมเครื่องสูบบ่อบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสนทวี (ม.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย.62 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนรอบบึงบอน ม.3
17 เม.ย.62 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ถนนสุนทรพิพิธ (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์หลัง บ.ข.ส. จากถนนสระแก้วไปทางทิศตะวันตก) ม.1,ม.3
2 เม.ย.62 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยมงคล ม.2 (ทั้งสองฝั่ง) ด้วยวฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 เม.ย.62 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีถนนบูรพา ฝั่งทิศตะวันตก ม.24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 เม.ย.62 ประกาศประกวดราคา โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ถนนตลาดขวัญ จากศาลากลางบ้านถึงสี่แยกวัดดงรัง (ทั้งสองฝั่ง) ม.12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เมษายน 2562 - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 81-8552 หมายเลขครุภัณฑ์ 004-49-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 62 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ถนนบูรพา ฝั่งทิศตะวันตก (ม.24)
22 มี.ค. 62 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ถนนตลาดขวัญ จากศาลากลางบ้านถึงสี่แยกวัดดงรัง (ทั้งสองฝั่ง) ม.12
22 มี.ค. 62 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยมงคล ม.2 (ทั้งสองฝั่ง)
21 ก.พ.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562
30 ม.ค.62 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561
3 ม.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8874 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-39-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
23 พ.ย. 61 ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 61 ประกาศร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย.61 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
22 พ.ย.61 ประกาศขอบเขตงาน จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทรกเตอร์
21 พ.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ 13 (e-bidding)
6 พ.ย.61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พ.ย.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
1 พ.ย. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561
29 ต.ค.61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร่้อมบ่อพักรางวี ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 13
25 ต.ค.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน - ขยายผิวจราจร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รวม 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ เป็นระยะเวลา 6 เดือน
1 ต.ค. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณระยะเวลา 6 เดือน