เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เป็นเทศบาลที่ให้บริการและ
อำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างดียิ่ง มีประสิทธิภาพ
มุ่งพัฒนาให้เทศบาลเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โกสุมพิสัยเมืองคนดี วนอุทยานโกสัมพีลือเลื่อง

องค์พระมิ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์ งานจับจิตบึงกุย