....................

สำนักปลัดเทศบาล

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายกิตติคุณ

เหล่าสีนาท

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

แถวที่ 1 ขวาไปซ้าย

2

นางพนอวรรณ

ไตรคุ้มกัน

จนท.วิเคราะห์ฯ

 

3

นางทัศนีย์

จันทร์สะอาด

จนท.พัฒนาชุมชน

 

4

นางประภาส

โรจนชาลี

จพง.ธุรการ

 

5

นางสาวกัญญาณัฐ

แก้วจุมพล

นักพัฒนาชุมชน

 

6

นายสมศักดิ์

สาพิมพ์ลาด

หัวหน้าสำนักปลัด

 

7

นางนภนภัสร์

ลุนทา

จนท.บริหารงานทะเบียนฯ

 

8

สิบเอกวีรศักดิ์

ปัดธุลี

จพง.ป้องกันฯ

 

9

นายกอบชัย

จำวัน

นิติกร

 

10

นางสุพรรณี

ดวงบรรเทา

พนักงานจ้างทั่วไป

แถวที่ 2 ขวาไปซ้าย

11

นางสาวอรวรรณ

แสนเมือง

พนักงานจ้างทั่วไป

 

12

นายนิทัศน์

อุดทามูล

พนักงานจ้างทั่วไป

 

13

นายสมัคร

ศรีอุปัชฌาย์

ลูกจ้างประจำ

 

14

นายอุทัย

ผาเจริญ

พนักงานจ้างเฉพาะกิจ

 

15

นายประสงค์

สายทองยนต์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

16

นายเฉลิมพล

ศรีทอนชิน

พนักงานจ้างทั่วไป

 

17

นางใบศรี

โพธิ์รุกข์

พนักงานจ้างทั่วไป

แถวที่ 3 ขวาไปซ้าย

18

นางนิลนารถ

คชสาร

พนักงานจ้างทั่วไป

 

19

นางสาวบุศราภรณ์

นพวัตร

พนักงานจ้างทั่วไป

 

20

นางสาวณพิชญา

ชินกร

พนักงานจ้างทั่วไป

 

21

นางสาวรัชฎาภรณ์

ศรีเนตร

พนักงานจ้างทั่วไป

 

22

นายจักรพงศ์

อุทรด

พนักงานจ้างทั่วไป

 

23

นายพิศิษฐ์

อุตฤทธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

 

24

นายไกรยุทธ

สุบันทม

พนักงานจ้างทั่วไป

แถวที่ 4 ขวาไปซ้าย

25

นายสมพงษ์

ไชยวงษา

ลูกจ้างประจำ

 

26

นายคมสันต์

คชสาร

พนักงานจ้างทั่วไป

 

27

นายสุริยันต์

สาระไชย

พนักงานจ้างทั่วไป

 

28

นายประศาสตร์

เทพพรม

พนักงานจ้างทั่วไป

 

29

นายพลกฤษณ์

อุทรด

พนักงานจ้างทั่วไป

 

30

นายวีระยุทธ์

ศรีอุปัชฌาย์

พนักงานจ้างทั่วไป

แถวที่ 5 ขวาไปซ้าย

31

นายจักรี

พงสุพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป

 

32

นายวิระศักดิ์

ดวงสุริยเนตร

พนักงานจ้างทั่วไป

 

33

นายนรินทร์

ศรีษะโคตร

พนักงานจ้างทั่วไป

 

34

นายสุรพงษ์

พิมพ์ทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

 

35

ว่าที่ รต.ปัญญวัฒน์

พิมพ์ทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

 

36

นายพงศกร

ภูมิมา

พนักงานจ้างทั่วไป