กองการศึกษา

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นางสาวพรชุนานันท์

สีทน

พนักงานจ้างทั่วไป

 

2

นางสาวกวีณา

สิทธิจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รก.ผอ.กองการศึกษา

 

3

นางปิยวดี

ตั้งมณี

พนักงานจ้างทั่วไป