กองคลัง

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

1

นางสุพรรณ

สุบันทม

เจ้าพนักงานการเงิน

แถวที่ 1 ขวาไปซ้าย

2

นางยุวดี

นนตรี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

3

นางสาวลำใย

พานเมือง

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

4

นางจงกลณี

สุกไพ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

5

นางสาวสิรินดา

พานเมือง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

แถวที่ 2 ขวาไปซ้าย

6

นางเอื้อจิตต์

ทองเจริญ

นักวิชาการพัสดุ

 

7

นางมยุรี

ปัญญามงคล

นักการ

 

8

นางสาวนิพาดา

ดวงจันทร์คำ

นักวิชาการจัดเก็บราได้

 

9

นายพงศ์กิตติ์

กิตติวัฒน์ไพศาล

พนักงานจ้างตามภารกิจ

แถวที่ 3 ขวาไปซ้าย

10

นางสาวหทัยรัตน์

คำภูมี

พนักงานจ้างทั่วไป

 

11

นางสาวคำนาง

โพโน

พนักงานจ้างทั่วไป

 

12

นางดุษฎี

กงไชยา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

13

นายอดิศักดิ์

แสงไชยราช

พนักงานจ้างทั่วไป