กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นางยุพิน

โพนสิงห์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

แถวที่ 1 ขวาไปซ้าย

2

ดร.ณพปณต

มูลโพธิ์

รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

3

นางพนมไพร

ดวงมาลี

พนักงานจ้างเฉพาะกิจ

แถวที่ 2 ขวาไปซ้าย

4

นายจอม

พันโย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

5

นางบัวจันทร์

วิเศษวัน

พนักงานจ้างทั่วไป

 

6

นางกฤติยา

ศิริเกตุ

พนักงานจ้างทั่วไป

 

7

นางจำเนียร

ศิริมาลา

พนักงานจ้างทั่วไป

 

8

นางนวล

สืบสุนทร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

9

นายผจญ

ดวงปานโม้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

แถวที่ 3 ขวาไปซ้าย

10

นายคมสันต์

สิทธิขวา

พนักงานจ้างทั่วไป

 

11

นางสาวสุรินทร์พร

ดีจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

 

12

นายเรืองศิลป์

สิทธิคำทับ

พนักงานจ้างทั่วไป

 

13

นายชัยศักดิ์

สร้างนา

พนักงานจ้างทั่วไป

 

14

นายพินิจ

อินทะเนตร

พนักงานจ้างเฉพาะกิจ

 

15

นายนิกร

มาธุระ

พนักงานจ้างทั่วไป

แถวที่ 4 ขวาไปซ้าย

16

นายศักดิ์สิทธิ์

ดรศรีจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

 

17

นายบุญเพ็ง

แสนสีมนต์

ลูกจ้างประจำ

 

18

นายจำนง

อุทรส

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

19

นายทินวัฒน์

วงศ์มาศ

พนักงานจ้างทั่วไป

 

20

นายทรงฤทธิ์

กองศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

แถวที่ 5 ขวาไปซ้าย

21

นายกิตติศักดิ์

สีละอามาตย์

พนักงานจ้างเฉพาะกิจ

 

22

นายบุญจันทร์

อ่อนละฮุง

พนักงานจ้างทั่วไป

 

23

นายดำรง

พานเมือง

พนักงานจ้างทั่วไป

 

24

นายสมนึก

สืบสุนทร

ลูกจ้างประจำ

 

25

นายบุญเลิศ

บุตตะพันธุ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

26

นายสุวิทย์

ดรศรีจันทร์

ลูกจ้างประจำ