กองช่าง

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายไพบูลย์

โพธิ์ขี

นายช่างโยธา

แถวที่ 1 ขวาไปซ้าย

2

นายชนาธิป

อมรพันธุ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

3

นายจีระศักดิ์

แสนบริสุทธิ์

นายช่างโยธา

 

4

นางสาวสุวพิชญ์

รัสสุรีย์

นายช่างโยธา

 

5

นางไสว

ศิริอินทร์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

แถวที่ 2 ขวาไปซ้าย

6

นายพูนศิลป์

สีสวด

พนักงานจ้างทั่วไป

 

7

นายพยุงศักดิ์

พลรักษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

แถวที่ 3 ขวาไปซ้าย

8

นายทรงเดช

ชินกร

พนักงานจ้างทั่วไป

 

9

นายธวัชชัย

ศรีภาแลว

พนักงานจ้างทั่วไป

 

10

นายพิฑูรย์

มหาจันทวงศ์

พนักงานจ้างทั่วไป

 

11

นายกิตติกร

กุลสิงห์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

12

นายอำนาจ

โพธิ์ศรี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

แถวที่ 4 ขวาไปซ้าย

13

นายโกเมน

พุทธาศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

 

14

นายบุญมี

พรมนอก

พนักงานจ้างทั่วไป

 

15

นายพินิจ

สาระไชย

พนักงานจ้างทั่วไป

 

16

นายแดง

แขวงสุข

พนักงานจ้างทั่วไป