20
         
       

ลงวันที่
โครงการ
30 ต.ค. 2563 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
30 ต.ค. 2563 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
1 ต.ค. 2563 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
1 ต.ค. 2563 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
25 ก.ย 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)เพิ่มเติมสำหรับจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
24 ก.ย 2563 โครงการจัดซื้อหนังสือสำหรับจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
22 ก.ย 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาป้ายโครงการธรรมสัญจรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
15 ก.ย 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
15 ก.ย 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
14 ก.ย 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
8 ก.ย 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาป้ายโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
1 ก.ย 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
1 ก.ย 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาซื้อจัดซื้อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
31 ส.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
31 ส.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอรไรส์ ขนาด 200CC สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
14 ส.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษา เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
31 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
31 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 CC สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
24 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
24 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา
20 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาป้ายโครงการวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
17 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
15 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา
10 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
3 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
2 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นท์ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
1 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
1 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
1 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ขนาด200ccสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
1 ก.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
25 มิ.ย 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาป้ายโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
25 มิ.ย 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน
25 มิ.ย 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาป้ายโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
18 มิ.ย 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาเสนอราคาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
26 พ.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นท์
25 พ.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการติดตั้งมุ้งลวดบานเลือนเพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
13 พ.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้ออาหารเสริม(นม) UHT ขนาด๒๐๐CCสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
7 พ.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี2563
7 พ.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี2563
7 พ.ค 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี2563
7 พ.ค 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี2563
5 พ.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
22 เม.ย 2563 โครงการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
8 เม.ย 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
11 มี.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาอาหารเสริม(นม)UHT ขนาด ๒๐๐cc สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี2563
9 มี.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรกษาเครื่องปรัับอากาศสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษาเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2563
9 มี.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2563
5 มี.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในนมัสการองค์ญาพ่อหลวง(พระสุนทรพิพิธ) และเทศกาลประจำปี 2563
27 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจ้างจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2563
20 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2563
18 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในนมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ศรีธรรมศาสน์และงานมหาชาติ ประจำปี 2563
13 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฉากหลังเวทีเพื่อใช้ในโครงการงานเดิน-วิ่ง โกสัมพีมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563
13 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำป้ายโครงการเพื่อใช้ในงานเดิน-วิ่ง โกสัมพีมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563
12 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในการนมัสการพระพุทธศรีนครินทร์และงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2563
6 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานเดิน-วิ่งโกสัมพีมินิมาราธอน ครั่งที่ 11 ประจำปี 2563
6 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาบริการบันทึกภาพนิ่งและบันทึกภาพเคลื่อนไหวมุมสูงพร้อมตัดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานเดินวิ่งโกสัมพี ครั่งที่ 11
4 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาจดทำแผ่นซีดีอัตสปอร์ตประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการเดิน-วิ่งโกสัมพีมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563
4 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานเดิน-วิ่ง โกสัมพีมินิมาราธอน ครั่งที่ 11 ประจำปี 2563
4 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานเดิน-วิ่ง โกสัมพีมินิมาราธอน ครั่งที่ 11 ประจำปี 2563
4 ก.พ 2563 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเดิน-วิ่ง โกสุมพีมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563
3 ก.พ 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ประจำปี 2563
31 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา ประจำปี2563
31 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษา ประจำปี 2563
30 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2563
22 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย(เพิ่มเติม) ประจำปี 2563
22 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2563
22 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2563
21 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อป้ายประจำตัวนักกีฬางานโครงการเดิน-วิ่ง โกสัมพีมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ประจำปี2563
21 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อถ้วยรางวัลเพื่อใช้ในงานเดิน-วิ่่ง โกสัมพีมินิมาราธอน คร้ั่งที่ 11 ประจำปี2563
20 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างจดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้สักการบูชาองค์พระพุทธมิ่งเมือง ประจำปี 2563
8 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563
8 ม.ค 2563 โครงการจ้างเหมาชุดเครื่องเสียงโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563
6 ม.ค 2563 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563
6 ม.ค 2563 โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องเล่นเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
6 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
6 ม.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างของขวัญของรางวัลเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
2 ม.ค 2563 โครงการจ้างเหมาจดทำป้ายทำเนียบคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2563
27 ธ.ค 2562 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2563
25 ธ.ค 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
25 ธ.ค 2562 โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์งานวันปีใหม่ ประจำปี 2563
18 ธ.ค 2562 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการเพื่อใช้ในโครงการกิจกรม วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาน 2563
17 ธ.ค 2562 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2562
17 ธ.ค 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมติดตั้งสายFiber Optic สำหรับใช้ในงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2562
17 ธ.ค 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2562
17 ธ.ค 2562 โครงการจ้างเหมาเช่าชุดพร้อมเครื่องประดับและแต่งหน้าเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ประจำปี 2563
16 ธ.ค 2562 โครงการจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี 2563
16 ธ.ค 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำชุดกีฬาแอโรบิคโครงการกิจกรรม วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี 2563
11 ธ.ค 2562 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2562
11 ธ.ค 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พััฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2562
6 ธ.ค 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2562
29 พ.ย 2562 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนกงาน ประจำเดือน พฤจิกายน 2562
29 พ.ย 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562
1 พ.ย 2562 โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย(เพิ่มเติม) ประจำเดือน พฤจิกายน 2562
1 พ.ย 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย(เพิ่มเติม) ประจำเเดือน พฤจิกายน 2562
31 ต.ค 2562 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
30 ต.ค 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน พฤจิกายน 2562
28 ต.ค 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
1 ต.ค 2562 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำเดือนตุลาคม 2562
1 ต.ค 2562 โครงการจ้างเหมาป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
18 ก.ย. 2562 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการธรรมะสัญจร ศพด.ทต.โกสุมพิสัยประจำปี 2562
4 ก.ย. 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก ประจำปี 2562
28 ส. ค. 2562 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม(วัสดุงานบ้านงานครัว)เพื่อใช้ในศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำเดือนกันยายน 2562
28 ส. ค. 2562 โครงการจัดซื้ออาการเสริม(นม)เพื่อเด็กนักเรียนศพด.เทศบาลตำบลโกสมพิสัย ประจำเดือนกันยายน 2562
23ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานศพด.ทต.โกสุมพิสัย
22 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาและศพด.ทต.โกสุมพิสัย
7 ส.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการวันแม่แห่งชาติศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำปี2562
7 ส.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างโครงการวันแม่แห่งชาติศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำปี2562
5 ส.ค.2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันแม่ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำปี 2562
30 ก.ค. 2562 โครงการจัดซื้ออาการเสริม(นม)เพื่อเด็กนักเรียนศพด.เทศบาลตำบลโกสมพิสัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562
30 ก.ค. 2562 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม(วัสดุงานบ้านงานครัว)เพื่อใช้ในศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562
12 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองการศึกษาและศพด.ทต.โกสุมพิสัย
12 ก.ค.2562 โครงการจ้างเหมาเช่าชุดพร้อมเครื่องประดับเพื่อใช้ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
12 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สดเพื่อใช้ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
11 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
11 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานกองการศึกษาและศพด.ทต.โกสุมพิสัย
5 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
5 ก.ค.2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562
4 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อเครื่องอัฐบริขารเพื่อใช้ในงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562
1 ก.ค. 2562 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการไหว้คูรศพด.ทต.โกสุมพิสัย
27 มิ.ย. 2562 โครงการจัดซื้ออาการเสริม(นม)เพื่อเด็กนักเรียนศพด.เทศบาลตำบลโกสมพิสัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
27 มิ.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม)เพื่อใช้ในงานศพด.เทศบาลตำบลโกสมพิสัย
6 มิ.ย. 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน มิถุนายน 2562
6 มิ.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
5 มิ.ย. 2562 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนศพด.ทต.โกสุมพิสัย
4 มิ.ย. 2562 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
4 มิ.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
23 พ.ค. 2562 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2562
22 พ.ค. 2562 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2562
22 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำบั้งไฟขึ้นสูงเพื่อใช้ในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2562
22 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายและสติกเกอร์โครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2562
21 พ.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2562
21 พ.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2562
21 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาการแสดงและเช่าชุดพร้อมเครื่องประดับประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2562
17 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2562
16 พ.ค. 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ระหว่างวันที่ 16-31 พ.ค.2562
10 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปี2562
10 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปี2562
1 พ.ค. 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ระว่างวันที่ 1-15 พ.ค.2562
10เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
10เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
10 เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดสติกเกอร์ลูกฟูกเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
10เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
10เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
10เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
10เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารเพื่อใช้ในงานสักการะเสาหลักเมือง ประจำปี 2562
9เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในงานสักการะเสาหลักเมือง ประจำปี 2562
5เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานสักการะเสาหลักเมือง ประจำปี 2562
5เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สดเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
3เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
3เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
3 เม.ย. 2562 โครงการจัดเช่าชุดพร้อมเครื่องเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
3 เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงเคลื่อนที่และเครื่องเสียงประจำเวทีกลางเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
1 เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนศพด.ทต.โกสุมพิสัย
1 เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.ทต.โกสุมพิสัย
1 เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.ทต.โกสุมพิสัย
1 เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.ทต.โกสุมพิสัย
1 เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาบริการเต้นท์โดมและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
11 มี.ค. 2562 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศพด.ทต.โกสุมพิสัย
7 มี.ค. 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
1 มี.ค. 2562 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บุคลากรกองการศึกษาและศพด.ทต.โกสุมพิสัย
1 มี.ค. 2562 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2562
1 มี.ค. 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำเดือน มีนาคม 62
28 ก.พ. 2562 โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในงานบูชาองค์ญาพ่อหลวง 62
27 ก.พ. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในงานศพด.ทต.โกสุมพิสัย
21 ก.พ. 2562 โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในงานบูชารูปเหมือนหลวงปู่ศรีธรรมศาสน์ 62
6 ก.พ. 2562 โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในงานบูชาพระพุทธศรีนครินทร์ 62
31 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในงานบูชาพระพุทธมิ่งเมือง 62
31 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62
17 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
15 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
15 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อ วัสดุสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
15 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
11 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
10 ม.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
10 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
10 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
10 ม.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
10 ม.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องเล่นเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
10 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อของขวัญของรางวัลเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
9 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
4 ม.ค.2562 โครงการจัดซื้อป้ายหน้าเวทีเพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
4 ม.ค.2562 โครงการจัดซื้อป้ายเพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
3 ม.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
3 ม.ค.2562 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
3 ม.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
3 ม.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
2 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำเดือน มกราคม 62
2 ม.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
2 ม.ค . 2562 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 61
27 ธ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
21 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2561
21 ธ.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างเพื่อใช้ในโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2561
21 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2561
21 ธ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในงานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2561
19 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อป้ายประจำนักกีฬาเพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
19 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อโล่ห์รางวัลเพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
19 ธ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
19 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
18 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้ออุปกรณจัดทำบายศรี์เพื่อใช้ในงานวันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี 2561
17 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานวันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี 2561
17 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อชุดกีฬาแอโรบิคเพื่อใช้ในงานวันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี 2561
11 ธ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นอัดสปอร์ตเพื่อใช้ในงานเดิน วิ่ง ปั่น สะดืออีสานโกสุมพิสัย 137 ปี ครั้งที่ 10
30 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
29 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำเดือน ธันวาคม 61
29 พ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 61
28 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการบำรุงรักษา Media Converter เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
26 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
22 พ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้าย
2 พ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-47-0007
1 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 61
1 พ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ระหว่างวันที่ 1 -30 พ.ย.61
30 ต.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครองฯ ประจำปี 2561
30 ต.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครองฯ ประจำปี 2561
30 ต.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 416-60-0089
22 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อกระทงเพือใช้ในงานประเพณีออกพรรษา ฯ ประจำปี 2561
22 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพือใช้ในงานประเพณีออกพรรษา ฯ ประจำปี 2561
19 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งเพือใช้ในงานประเพณีออกพรรษา ฯ ประจำปี 2561
19 ต.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบริการกล้องวงจรปิดเพือใช้ในงานประเพณีออกพรรษา ฯ ประจำปี 2561
19 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพือใช้ในงานประเพณีออกพรรษา ฯ ประจำปี 2561
19 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพือใช้ในงานประเพณีออกพรรษา ฯ ประจำปี 2561
18 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพือใช้ในงานประเพณีออกพรรษา ฯ ประจำปี 2561
12 ต.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่เพือใช้ในงานประเพณีออกพรรษา ฯ ประจำปี 2561
10 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด 200 CC ชนิดกล่องเด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัยระหว่างวันที่ 13-31 ต.ค.61
1 ต.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ต.ค.61
1 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำเดือน ตุลาคม 61
14 ก.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานศพด.เทศบาลตำบลโกสมพิสัย
14 ก.ย. 2561 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในงานศพด.เทศบาลตำบลโกสมพิสัย
14 ก.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานศพด.เทศบาลตำบลโกสมพิสัย
12 ก.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ระหว่างวันที่ 13 - 30 ก.ย.61
30 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ประจำเดือน กันยายน 61
30 ส.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ทต.โกสุมพิสัย ระหว่างวันที่ 1-12 ก.ย.61
22 ส.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-56-0048
22 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา
8 ส.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเพื่อใช้ในงานโครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโกสุมพิสัย
8 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษาอละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
8 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานโครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโกสุมพิสัย
8 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษา
3 ส.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาซักผ้าประดับตกแต่งเพื่อใช้ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561
1 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
31 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยประจำเดือน สิงหาคม 2561
31 ก.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน สิงหาคม 2561
31 ก.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-56-0046
25 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2561
25 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สดเพื่อใช้ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561
24 ก.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาเช่าชุดพร้อมเครื่องประดับเพื่อใช้ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561
23 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
19 ก.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561
17 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อเครื่องอัฐบริขารเพื่อใช้ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561
2 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานศพด.เทศบาลตำบลโกสมพิสัย
29 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยประจำเดือน กรกฎาคม 2561
29 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยประจำเดือน กรกฎาคม 2561
28มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
19 มิ.ย . 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่เพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
6 มิ.ย . 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ระหว่างวันที่ 8- 29 มิถุนายน 2561
31 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำบั้งไฟขึ้นสูงเพื่อใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
31 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ระหว่างวันที่ 1- 7 มิถุนายน 2561
31 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
31 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยประจำเดือน มิถุนายน2561
30 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
30 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
30 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
28 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อ วัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
25 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาเช่าชุดพร้อมเครื่องประดับเพื่อใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
25 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาชุดนางรำเพื่อใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
25 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อ วัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
16 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานกองการศึกษา
16 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษา
14 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ระหว่างวันที่ 16 - 28 พฤษภาคม 2561
11 พ.ค. 2561 โครงการจัดเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในงานโฆษณาและเผยแพร่ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
2 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษา
30 เม.ย. 2561 โครงการจัดเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2561
9 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
9 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
9 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อ วัสดุโครงการเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
9 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมา เครื่องเสียงเคลื่อนที่และเครื่องเสียงประจำเวทีกลาง เพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
9 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อ วัสดุโครงการสักการะเสาหลักเมือง ประจำปี 2561
9 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมา จัดสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
9 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมา เช่าชุดพร้อมเครื่องประะดับ เพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
9 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมา จัดทำพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
2 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
2 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมา เต้นท์และอุปกรณ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
30 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมา จัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือน เมษายน 2561
26 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม วัสดุคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-56-0063, 416-59-0081
28 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อ พานพุ่มดอกไม้สดนมัสการองค์ญาพ่อหลวง(พระสุนทรพิพิธ)และเทศกาลประจำปีบุญมหาชาติ ประจำปี 2561
27 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน มีนาคม 2561
27 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมา จัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือน มีนาคม 2561
21 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อ พวงมาลัยดอกไม้สดนมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ศรีธรรมศาสน์และงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2561
19 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลงานวันท้องถิ่นไทย
14 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
9 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อ พานพุ่มดอกไม้สดนมัสการพระพุทธศรีนครินทร์และงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2561
31 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อ พานพุ่มดอกไม้สดสักการบูชาองค์พระพุทธมิ่งเมือง ประจำปี 2561
31 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมา จัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
30 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
11 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
11 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรวมรูปภาพกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
11 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
11 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
11 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
11 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาชุดเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
10 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการและของรางวัล เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
10 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาเครื่องเล่นเด็กเล่น เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
10 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
9 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
9 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
29 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน มกราคม 2561
27 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2561
27 ธ.ค. 2560

โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย

26 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
25 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
25 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
25 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
25 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
22 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
20 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม "วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย"
20 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาเช่าชุดพร้อมเครื่องประดับและแต่งหน้าเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม "วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย"
19 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
18 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม "วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย"
18 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม "วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย"
18 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม "วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย"
18 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม "วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย"
18 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม "วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย"
18 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อชุดกีฬาแอโรบิคเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม "วันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย"
30 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน ธันวาคม 2560
29 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2560
27 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาดูแลนักเรียนทางด้านความปลอดภัยที่เข้าเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
20 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ระหว่างวันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2560
20 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มแบบถ้วยเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
17 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารสีเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
17 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
17 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุทำสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ BBL
9 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ระหว่างวันที่ 10-20 พฤศจิกายน 2560
13 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้ออาหารและผลไม้สดเลี้ยงลิงในวนอุทยาน
31 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
31 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2560
4 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำกระทงสวยงาม เพื่อใช้ในงานประเพณีออกพรรษา แข่งขันเรือยาว ลอยกระทงและไหลเรือไฟ ประจำปี 2560
4 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานประเพณีออกพรรษา แข่งขันเรือยาว ลอยกระทงและไหลเรือไฟ ประจำปี 2560
4 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานประเพณีออกพรรษา แข่งขันเรือยาว ลอยกระทงและไหลเรือไฟ ประจำปี 2560
2 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม(วัสดุงานบ้านงานครัว)
29 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2560
29 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารและภายในตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
29 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาดูแลนักเรียนทางด้านความปลอดภัยที่เข้าเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
22 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีออกพรรษา แข่งขันเรือยาว ลอยกระทงและไหลเรือไฟ ประจำปี 2560