ลงวันที่
โครงการ
05 พ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
03 พ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
03 พ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
09 ต.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบริการ
05 ต.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
05 ต.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
02 ต.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
22 ก.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
21 ก.ย.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
21 ก.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
17 ก.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
10 ก.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
03 ก.ย.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
02 ก.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
31 ส.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
31 ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
28 ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
28 ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
28 ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
11 ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
10 ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
10 ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
05 ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
04 ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
04 ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
31 ก.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
30 ก.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
29 ก.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
24 ก.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
23 ก.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
22 ก.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
17 ก.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
16 ก.ค.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
08 ก.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
08 ก.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
01 ก.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
25 มิ.ย.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
24 มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
22 มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
17 มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
16 มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
16 มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
09 มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
09 มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
04 มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
04 มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
29 พ.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
24 พ.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
22 พ.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
21 พ.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
21 พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
21 พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
18 พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 พ.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
13 พ.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
05 พ.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
05 พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
01 พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
01 พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
30 เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
23 เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
22 เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
22 เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
22 เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
21 เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
16 เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
16 เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
15 เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
07 เม.ย.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
30 มี.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
30 มี.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
27 ก.พ.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
20 ก.พ.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
17 ก.พ.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
14 ก.พ.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
13 ก.พ.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 ก.พ.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 ก.พ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
12 ก.พ.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
06 ก.พ.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
06 ก.พ.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
05 ก.พ.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
03 ก.พ.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
03 ก.พ.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
24 ม.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
20 ม.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
13 ม.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
08 ม.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
03 ม.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
25 ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
25 ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
23 ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
19 ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
18 ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
18 ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
18 ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
09 ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
06 ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
06 ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
02 ธ.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบริการ
29 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
27 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
27 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
27 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
26 พ.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
26 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
25 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
25 พ.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
21 พ.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบริการ
20 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
20 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
18 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
12 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
11 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
11 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
11 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
08 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
04 พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
31 ต.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
29 ต.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
28 ต.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
28 ต.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
28 ต.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
28 ต.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
25 ต.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
24 ต.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
24 ต.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
24 ต.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
17 ต.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
01 ต.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
16 ก.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 ก.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 ก.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
13 ก.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
13 ก.ย.2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
13 ก.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
04 ก.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
03 ก.ย.2562 โครงการจัดซื้อยานพาหนะ
03 ก.ย.2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
03 ก.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
03 ก.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
03 ก.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
02 ก.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
30 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
30 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
26 ส.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
26 ส.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
26 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
20 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
15 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อยานพาหนะ
15 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อยานพาหนะ
15 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
08 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
08 ส.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
01 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
26 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
10 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
05 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
05 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
05 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
04 ก.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
04 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
04 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยู
01 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
01 ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
28 มิ.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
28 มิ.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
28 มิ.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
18 มิ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
18 มิ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
17 มิ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
17 มิ.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
06 มิ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น
05 มิ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
05 มิ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
04 มิ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
30 พ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
30 พ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
29 พ.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
27 พ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
24 พ.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
16 พ.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
16 พ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
13 พ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
10 พ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
7 พ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
2 พ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
26 เม.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
26 เม.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
25 เม.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟ้ฟ้าและวิทยุ
19 เม.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
18 เม.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
5 เม.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
4 เม.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
28 มี.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
25 มี.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
19 มี.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
12 มี.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
11 มี.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
6 มี.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
1 มี.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
21 ก.พ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
20 ก.พ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
18 ก.พ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
18 ก.พ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
14 ก.พ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
14 ก.พ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
13 ก.พ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
12 ก.พ.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
12 ก.พ.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
12 ก.พ.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สิน
11 ก.พ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
8 ก.พ . 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์
8 ก.พ . 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
7 ก.พ . 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
7 ก.พ . 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
6 ก.พ . 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้่าง
6 ก.พ . 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้่าง
25 ม.ค. 2562 โครงการจัางเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
25 ม.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
24 ม.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
22 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
22 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
11 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
4 ม.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
4 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
3 ม.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
27 ธ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
27 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดการเกษตร
26 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
25 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
25 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
20 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
18 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
18 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟ้ฟ้าและวิทยุ
14 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
11 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
11 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
11 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
7 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
6 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
4 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
4 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
3 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
26 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
26 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
23 พ.ย. 2561 โครงการจ้ดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
23 พ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาบริการ
16 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
12 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
7 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
7 พ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
5 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
5 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
5 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
2 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
31 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
31 ต.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบริการ
30ต.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
26 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเชี้อเพลิงและหล่อลื่น
26ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
26 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
25 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
17 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
11 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
9ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
8 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
8ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
2 ต.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1 ต.ค..2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
27 ก.ย.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
26 ก.ย.2561 โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อขนเศษวัสดุก่อสร้างคอนกรีต
20 ก.ย.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
17 ก.ย..2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถน้ำดับเพลิง
17 ก.ย.2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถตักหน้า-ขุดหลัง
17 ก.ย. .2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
14 ก.ย. .2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
14 ก.ย. .2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
13 ก.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
10 ก.ย. .2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
6 ก.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
4 ก.ย. .2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
3 ก.ย..2561 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
31 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
30 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
29 ส.ค.2561 โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องคลัง
28 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
27 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
27 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
27 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
21 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
21 ส.ค.2561 โครงการจ้างเหมาบริการ
16 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
16 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
10 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
10 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
10 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
10 ส.ค.2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทะเบียน กข-8104 มค
7 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
3 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
3 ส.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
1 ส.ค.2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน 019-48-001
31 ก.ค.2561 โครงการจ้างเหมาบริการขุดวางท่อระบายน้ำ
25 ก.ค..2561 โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-58-0072
25 ก.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
24 ก.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำรวจ
23 ก.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
20 ก.ค..2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
20 ก.ค..2561 โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทะเบียน 090- 58-003
19 ก.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
18 ก.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
16 ก.ค. .2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
16 ก.ค..2561 โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน 81-1185
10 ก.ค.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
10 ก.ค.2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
10 ก.ค..2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
4 ก.ค. .2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
21 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
21 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
21 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน
19 มิ.ย.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
19 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
18 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
15 มิ.ย.2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
13 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
6 มิ.ย.2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
6 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
21 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 002-48-0003
21 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
8 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
8 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
30 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง ทะเบียน 004-25-0002
30 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
30 เม.ย. 2561 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-1185 ทะเบียนครุภัณฑ์ 011-47-0009
30 เม.ย. 2561 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-1185 ทะเบียนครุภัณฑ์ 011-47-0009
25 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
25 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
23 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
18 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
18 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
11 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
10 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
10 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
10 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
3 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
3 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
30 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
27 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
26 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
26 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-45-0048
26 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-57-0070
23 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน 019-48-0001
23 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-57-0070
22 มี.ค. 2561 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-49-0020 , 416-51-0025
15 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
9 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
7 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
5 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
5 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
5 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
2 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
28 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
20 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
19 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
16 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
16 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
15 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
15 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
15 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
13 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
12 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
12 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
8 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
6 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
5 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-1185 ทะเบียนครุภัณฑ์ 011-47-0009
2 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 011-25-0002
31 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
25 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
25 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
23 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 011-35-0002
12 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
11 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง ทะเบียนครุภัณฑ์ 004-25-0002
10 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
9 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
9 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์
8 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
8 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
5 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
4 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
3 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
26 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
25 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
22 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดและเก็บเศษวัชพืช บริเวณสะดืออีสาน (บึงกุย)
22 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
22 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
20 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อไฟกระพริบ LED
15 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
13 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน 002-48-0003 เลขทะเบียน กข-8104
1 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง ทะเบียน 004-25-0002
1 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
28 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
27 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
23 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
21 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
21 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
20 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
20 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบริการรถแทรกเตอร์ปรับปรุงดิน
17 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์
15 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
7 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
6 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
1 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
31 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
25 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
24 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
24 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
24 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
19 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
16 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์
10 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
6 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานสาธารณูปโภค
6 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม
6 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
19 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อถุงดำเพาะพันธุ์กล้าไม้ เพื่อใช้เพาะพันธุ์ต้นกล้าดาวเรืองใช้ในงานพระราชพิธีบรมศพ
19 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรคเตอร์
18 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
13 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อแกลบดำ เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ต้นกล้าดาวเรืองใช้ในงานพระราชพิธีบรมศพ
13 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้กับเครื่องเจาะกระแทกคอนกรีต
5 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมติดตั้งระบบไฟฟ้าหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล