ลงวันที่

โครงการ
13.พ.ย.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบันไดเหล็กและปรับปรุงเทพื้นตลาดสด ในส่วนที่ชำรุดและน้ำขัง และรถเข็นขยะเล็กที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13.พ.ย.2563 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะเล็กทะเบียน บม 6624 รหัสครุภัณฑ์ 011-48-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9.พ.ย.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 7304 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.พ.ย.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.พ.ย.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 - 30 พ.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 เดือน (1 ต.ค-31 ต.ค 63 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดภายในเขตเทศบาล ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 7304 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม(ลูกหมุนระบายอากาศ)บนหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค 2563 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค 2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-8928 รหัสครุภัณฑ์ 011-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค.2563 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไดรโว่ รหัสครุภัณฑ์ 055-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการสวมใส่ในการออกจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-8928 รหัสครุภัณฑ์ 011-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-57-0069 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข7304 รหัสครุภัณฑ์ 002-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.ส.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-4029 รหัสครุภัณฑ์ 011-51-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8.ก.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อถังขยะพลาสติก สีเขียว ขนาดความจุ 240 ลิตร มีฝาช่องทิ้ง และมีล้อ สามารถเลื่อนได้พร้อมสกรีนเพื่อใช้ในการจัดเก็บสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.ก.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30.มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24.มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อป้ายโครงการส่งเสริมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24.มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24.มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19.มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19.มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18.มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.มิ.ย.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28.พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 091-56-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21.พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20.พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19.พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-8928 รหัสครุภัณฑ์ 011-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14.พ.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ภายในกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อจ้างเหมาจัดทำป้ายจุดบริการทิ้งหน้ากากอนามัย โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในกองสาธารณสุข งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7.เม.ย.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23.มี.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13.มี.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30.ม.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30.ม.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22.ม.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20.ม.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7.ม.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7.ม.ค.2563 โครงการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.ม.ค.2563 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25.ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-4029 รหัสครุภัณฑ์ 011-51-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23.ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12.ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12.ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11.ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการทำความสะอาดภายในเขตเทศบาล ตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11.ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการสวมใส่ทำความสะอาดภายในเขตเทศบาล ตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9.ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.ธ.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.ธ.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 7304 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28.พ.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5.พ.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25.ต.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปั๊มลม หมายเลขครุภัณฑ์ 070-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21.ต.ค.2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16.ต.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15.ต.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.ต.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23.ก.ย.2562 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดภายในเขตเทศบาล ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย.2562 โครงการสำนักงาน"ปลอดโพม"การลดใช้โฟมในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11.ก.ย.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย.2562 โครงการจ้างเหมาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย.2562 โครงการจ้างเหมาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(โรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย.2562 โครงการจ้างเหมาซื้อวัสดุฯเพื่อใช้ในโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย.2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดฯ โดยเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย.2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้งเหล็ก ขนาด 80*200 เซนติเมตร โครงการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการรักษาความสะอาดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย..2562 โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการรักษาความสะอาดฯ โดยเฉพาะเจาะจง
27ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการออกจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
27ส.ค.2562 โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ2ชั้นเพื่อให้ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
27 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค.2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 420-56-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาทำป้ายโลอัพพร้อมไวนิล โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-8928 รหัส 011-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการพ่นหมอกควันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30.ก.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-4029 รหัส 011-51-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดชื้อวัสดน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2562 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ูหมายเลขทะเบียน กข - 7304 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(โรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย 2562 โครงการจัดชื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุเครืองแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย 2562 โครงการจ้างเหมาติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะ 011-56-0011,011-51-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ปี 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย 2562 โครงการจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ปี 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขครุภัณฑ์ รหัส 011-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ปี 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค 2562 โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น(วีไอพี) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ปี 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค 2562 โครงการจัดซื้อกระเป๋าผ้าด้ายแต่งลายผ้าขาวม้าเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ปี 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขครุภัณฑ์ รหัส 011-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันรหัสครุภัณฑ์ 091-56-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-4029 รหัส 011-51-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขครุภัณฑ์ รหัส 011-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2562 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ูหมายเลขทะเบียน กข - 7304 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2562 โครงการจัดชื้อวัสดน้ำมันเชื้อเพลิงุเพื่อใช้ในโครงกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขครุภัณฑ์ รหัส 011-51-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขครุภัณฑ์ รหัส 011-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขครุภัณฑ์ รหัส 011-48-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ รหัส 520-56-0036-0037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 62 - 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2562 โครงการจัดชื้อวัสดวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ุเพื่อใช้ในโครงการการส่งเสริมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2562 โครงการจัดชื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการการส่งเสริมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการการส่งเสริมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขแมว โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า ปึ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 48 - 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2562 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ูหมายเลขทะเบียน กข - 7304 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 62 - 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2562 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดูดเลน หมายเลขครุภัณฑ์ 055-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2562 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ูหมายเลขทะเบียน กข - 7304 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2562 โครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ูหมายเลขทะเบียน กข - 7304 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ม.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภณฑ์ 011 - 50 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภณฑ์ 011 - 56 - 0001โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค 2561 โครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข - 7304 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 50 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2561 โครงการจัดชื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในเขตเทศบาล ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯ อบรมโครงการ จัดนิเทศและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศฯ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาทำป้ายสังกะสีโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเพื่อใช้ในการล้างทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อตู้เย็นเพื่อใช้ในการเก็บรักษาวัคซีนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อปั๊มบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) เพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานตลาดสดเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการตลาดสดน่าซืั้อ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการตลาดสดน่าซืั้อ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2561 โครงการจัดจ้างทำป้ายฯโครงการตลาดสดน่าซืั้อ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุฯ โครงการตลาดสดน่าซืั้อ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการตลาดสดน่าซืั้อ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อชุดคัดแยกขยะเพื่อใช้ในโครงการตลาดสดน่าซืั้อ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเคมีเพื่อใช้ในโครงการตลาดสดน่าซืั้อ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการตลาดสดน่าซืั้อ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 - 56 - 0036 , 420 - 56 - 0037 , 420 - 56 - 0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80 - 8873 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81 - 4029 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441 - 45 - 0005 , 441 - 54 - 0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำความสะอาดภายในเขตเทศบาล ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานตลาดสด (จัดทำฝาท่อระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0069 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ทะเบียน 441 - 48 - 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-8873 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุอบรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันกิจกรรม Big cleaning day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน บม - 6624 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 48 - 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ที่บ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ห้ามจับปลาในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81 - 0982 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 47 - 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยต์ 4 ประตู หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 57 - 0069 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการดูแลความสะอาดในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-4029 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยต์ 4 ประตู หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมประตูบานสวิง พร้อมอัดซิลิโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยต์ 4 ประตู หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค .2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยต์ 4 ประตู หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81 - 4029 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 48 - 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81 - 4029 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80 - 8873 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80 - 8873 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80 - 8873 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานทำฝาปิดท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81 - 8926 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยต์ 4 ประตู หมายเลขครุภัณฑ์ 002 - 48 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441 - 48 - 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441 - 54 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ตามหลักสุขาภิบาล ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดภายในเขตเทศบาล ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำงานฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 001 - 51 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 001 - 56 - 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ตามหลักสุขาภิบาล ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง