ลงวันที่
โครงการ
6 พ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเบรก รถดับเพลิง วรุณ ๒ ทะเบียน ๘๐-๘๘๖๙ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถเทศกิจ ทะเบียน บธ ๓๗๙๔ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วงฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าใบเต็นท์ ขนาด ๔x๘ เมตร (สีขาว) เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ทำอ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกู้ชีพทะเบียน นข ๑๗๔๑ หมายเลขทะเบียน ๐๒๖ - ๕๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๒๐ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถดับเพลิงวรุณ ๓ ทะเบียน ๘๑-๘๕๕๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔ - ๔๙ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๙๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งชุดระบบ GPS เพื่อใช้ในการติดตั้งรถดับเพลิง วรุณ ๔ ทะเบียน ๘๑ - ๔๒๔๓ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๔ - ๒๕ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์เทศกิจ ทะเบียน บธ ๓๗๙๔ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ - ๕๑ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน กข ๑๖๒๐ มค เลขครุภัณฑ์ ๐๐๒ - ๔๓ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายส่งน้ำ เพื่อข่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาดับเพลิงวรุณ ๔ หมายเลขทะเบียน กข ๘๑ - ๔๒๔๓ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน ๒,๙๐๖ ชุด เพื่อใช้ในงานคัดกรอง นักเรียนโรงเรียนมัธยมในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องเสียงกลางแจ้ง หมายเลขทะเบียน ๔๖๒ - ๕๘ - ๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาดับเพลิงวรุณ ๔ หมายเลขทะเบียน กข ๘๑ - ๔๒๔๓ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาดับเพลิงวรุณ ๔ หมายเลขทะเบียน กข ๘๑ - ๔๒๔๓ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถเทเลอร์พ่วง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓-๕๒-๐๐๐๑ ทะเบียน ฎ.๒๐๓๕/๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลที่ประสบภัยพิบัติ จากพายุฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๒๐ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซ่อมเลื่อยยนต์ (เปลี่ยนโซ่เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๒๐ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อ Tactical เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ หมายเลขทะเบียน ๐๕๕ - ๖๐ - ๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จอภาพ ขนาด ๔๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงวรุณ ๔ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๒๔๓ มค. เพื่อใข้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อกรวยจราจรฐานดำ เพื่อใข้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน นข 1741 มค. เพื่อใข้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๘๕๕๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔ - ๔๙ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร เพื่อใข้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนน ทาสีฟุตบาท เส้นทางจราจร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงวรุณ ๔ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๒๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำคูโบต้า หมายเลขทะเบียน ๐๕๕ - ๕๘ - ๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงวรุณ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๘๖๙ มค. เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงวรุณ ๔ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๒๔๓ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด ๑๐ และ ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๓๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแถบสะท้อนแสง ความยาว ๕๐ เมตร หนา ๓ มิลลิเมตร กว้าง ๕ เซนติเมตร เพื่อติดรอบคันรถดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงวรุณ ๔ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๒๔๓ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๒๐ มค. เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมีกเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๙๗) เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรถดับเพลิงวรุณ ๓ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๘๕๕๒ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๒๔๓ มค.เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ (หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox P๑๑๕W) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถดับเพลิงวรุณ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๘๖๙ มค. เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงแบบหนัง ๓ ชั้น ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าใบเต็นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมผงเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Canon LBP - ๖๐๐๐) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๖ - ๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๑๐๐ โวลล์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๘๖๙ มค.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๙๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลที่ประสบภัยภิบัติจากพายุฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๒๔๓ มค.เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา วิทยุประจำศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา วิทยุสื่อสาร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิงวรุณ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๘๖๙ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๒๐ มค.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลม หมายเลขทะเบียน ๐๘๙ - ๔๘ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าตลาดสดและหน้าสำนักงานเทศบาล (หลังเก่า) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุ (ไม้ยูคา) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562 โครงการจัดซื้อผ้าเต็นท์เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๒๐ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงวรุณ ๔ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๒๔๓ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง หมายเลขทะเบียน ๐๕๕ - ๕๘ - ๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิงวรุณ ๔ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๒๔๓ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2562 โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิงวรุณ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๘๖๙ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาดจัดทำป้ายรณรงค์สร้างวินัยจราจรโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อป้ายเตือนและป้ายรณรงค์สร้างวินัยจราจรโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเบรคเเละเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 81-4243 มค.แผ่นที่ 1
30 พ.ย. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเบรคเเละเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 81-4243 มค.เแผ่นที่ 2
14 พ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อผงเคมีแห้งดับเพลิงชนิด 6A 20B งบประมาณปี 2562
8 พ.ย. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมถังน้ำและซีลปืนฉีดน้ำรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 81-4243 มค.
24 ต.ค. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมปั้มลมเบรคเเละกากบาทเพลากลางรถบรรทุกแบบเทท้ายหมายเลขทะเบียน80-8874มค.
24 ต.ค. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมเกียร์ฝากรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน80-8869มค.
24 ต.ค. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมแท่นลากจูงหลังรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 1620 มค.
22 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณปี 2562 หน้าที่ 1
22 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณปี 2562 หน้าที่ 2
16 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อเเบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 1620 มค.
2 ต.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น
13 ก.ย. 2561 โครงการจัดซื้อหมึกสีเครื่อง รหัส416-59-0086
7 ก.ย. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปั่นไฟขนาด1.5กก.
7 ก.ย. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าเเบบคออ่อน
7 ก.ย. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารหัส465-60-0003
7 ก.ย. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด5กิโลวัตต์รหัส465-51-0001
31 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งจำนวน1เครื่องเเละเครื่องสูบน้ำแบบไดโว่จำนวน4เครื่อง
31 ส.ค. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
29 ส.ค. 2561 โครงการจัดซ่อมฝาท้ายรถบรรทุกแบบเทท้ายหมายเลขทะเบียน80-8874มค.
21 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
21 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเเละเก้าอี้ทำงาน
20 ส.ค. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมรถบรรทุกแบบเทท้ายหมายเลขทะเบียน 80-8874 มค.
14 ส.ค. 2561 โครงการจัดเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
14 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
10 ส.ค. 2561 โครงการจัดจ้างถ่ายเอกสารแผนป้องกันการทุจริต4ปี
6 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนิด LED ขาวดำ
1 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน ส.ค.61-ก.ย.61
1 ส.ค. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมปั้มน้ำหอยโข่งบริเวณท่าสูบน้ำรถดับเพลิงบึงบอน
31 ก.ค. 2561 โครงการจัดซ่อมเเซมไดชาต์รถยนต์กุ้ชีพหมายเลขทะเบียน นข1741 มค.
24 ก.ค. 2561 โครงการจัดซ่อมเเซมสายพานปั้มน้ำรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข1620 มค.
18 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างซ่อมลูกยางคลัทช์รถบรรทุกแบบเทท้ายหมายเลขทะเบียน 80-8874 มค
17 ก.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมวาวล์ปั้มน้ำรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 80-8869 มค.
16 ก.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
13 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาทำอาหารว่างโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลครั้งที่ 3
13 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลครั้งที่ 3
13 ก.ค. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้ขยายเสียง
12 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงเเบบด้ามปืนจำนวน 2 หัว
11 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข1620 มค.
11 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
10 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงล้อเลื่อน
10 ก.ค. 2561 โครงการซ่อมรถตรวจการเทศกิจ
9 ก.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข 1262 มค.
9 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้องานบ้านงานครัว
5 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
4 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ ร.๑๐ , ธงญี่ปุ่น
2 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคม2561
29 มิ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปี2561
29 มิ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารรายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
25 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2561
25 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด1.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร จำนวน 8 เส้น
22 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
22 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
22 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อปืนฉีดน้ำสำหรับติดตั้งรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 80-8869 มค.
22 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ระบบVHF/Fm กำลังส่ง 25 วัตต์
14 มิ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างซ่อมตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาอาหารเพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
11 มิ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างซ่อมตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาอาหาร "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2561 โครงการจัดเหมาถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม
31 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อแข็งหลอด
23 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน 80 - 8874 มค. (ซ่อมสายเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร "โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับตำบล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 8874 มค. จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน "โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาทำอาหารว่าง "โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อป้ายไวนิล "โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 1620 มค. (ซ่อมท่อไอเสีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาซ่อมรถตรวจการเทศกิจ ทะเบียน 7784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาอาหาร "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาป้ายไวนิล "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กจ 7993 มค. โดยเฉพาะเจาะจง
1 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม
30 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อเสนอราคาจัดซื้อน้้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "ปั่นจักรยานทางไกลนานาชาติ"
4 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "โครงการเดินขบวนรณรงค์ และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561"
3 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
30 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้เทศบาล ทะเบียน นข 1262 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
14 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้เทศบาล ทะเบียน นข 1262 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง เพื่อใช้ใน "โครงการพัฒนาบุุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2561"
8 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้เทศบาล ทะเบียน นข 1262 มค.
7 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการ "โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย"
7 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย"
7 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ "โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย"
6 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อหินคลุก ขนาด 3/4 เพื่อปรับพิ้นสนามหน้าเทศบาลหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"
14 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน 8 1- 4243 มค. หมายเลขครุภัณฑ์ 006 - 51 - 0002
13 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1741 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือบันทึกท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสด "ุโครงการรณรงค์วินัยจราจร ปี พ.ศ. 2561"
1 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร)
30 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน 80 - 8874 มค. หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 39 - 0004
24 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
17 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหินคลุกขนาด 3/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และเข้าเล่ม
5 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อยางนอกรถยนต์ หรือ ยางรถบรรทุกขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวลนิล "ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
21 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมา "รถแบ็คโฮรื้อถอนต้นพญาสัตบรรณ และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลหลังเก่า)"
14 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อพรมปูพื้น ขนาด 2x25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 1620 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสีขาวพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 56 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
16 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มขวดขุ่นขนาด 810 มิลลิลิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
16 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
14 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
13 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
10 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่
9 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
9 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
8 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อป้ายรัชการที่ 10
6 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาซักผ้าประดับ
1 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
31 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน
31 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน
31 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน
31 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์
25 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรไวนิลพร้อมโครงไม้
25 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรไวนิล พร้อมโครงไม้ จำนวน 40 ป้าย
25 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อกรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 30 อัน
24 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร)
24 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดเพื่อใช้ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
24 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
24 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดเพื่อใช้ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
20 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
20 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาเช่าเต้นท์
20 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการ ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
19 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาเช่าเต็นท์และประดับผ้า
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
18 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
18 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อเต็นท์สนามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
18 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารราชการ
17 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์
16 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารราชการ
13 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อพาน
13 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อผ้าประดับสีขาว
12 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มถังขนาด 18.9 ลิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
12 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร)
9 ต.ค. 2560 โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
5 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อต้นดาวเรืองเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
3 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
3 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
2 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
2 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน
2 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน
2 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
29 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน
29 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน
28 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล
25 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
19 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร)
15 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
15 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
15 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อป้ายพระบรมราโชวาท และป้ายทำเนียบผู้บริหาร
1 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
1 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร)