ลงวันที่
โครงการ
9 ส.ค. 2561 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเอกสารสี ชนิดหมึกเติม ยี่ห่อ Conon Pixma G1010 + INK TANK จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างซ่อมลูกยางคลัทช์รถบรรทุกแบบเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80 - 8874 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายงานวัยเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวขิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชยมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และพระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาทำอาหารว่างโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2561 โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้ขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง เเบบด้ามปืนจำนวน 2 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2561 โครงการซ่อมรถตรวจการเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข -1262 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2561 โครงการจัดซื้อธงชาต ิ, ธงตราสัญลักษณ์ รัชกลาที่ ๑๐ , ธงญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารรายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด1.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร จำนวน 8 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อปืนฉีดน้ำสำหรับติดตั้งรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80 - 8869 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ ระบบ VHF/Fm กำลังส่ง 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างซ่อมตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2561 โครงการจัดจ้างเหมาอาหาร เพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาอาหาร "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2561 โครงการเหมาถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80 - 8874 มค. (ซ่อมสายเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร "โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับตำบล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 8874 มค. จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน "โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาทำอาหารว่าง "โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อป้ายไวนิล "โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 1620 มค. (ซ่อมท่อไอเสีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมรถตรวจการเทศกิจ ทะเบียน 7784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาอาหาร "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาป้ายไวนิล "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ "โครงการกำจัดผักตบชวาเราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กจ 7993 มค. โดยเฉพาะเจาะจง
1 พ.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อน้้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "ปั่นจักรยานทางไกลนานาชาติ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "โครงการเดินขบวนรณรงค์ และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้เทศบาล หมายเลขทะเบียน นข - 1262 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้เทศบาล ทะเบียน นข - 1262 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง เพื่อใช้ใน "โครงการพัฒนาบุุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้เทศบาล ทะเบียน นข - 1262 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการ "โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ "โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อหินคลุก ขนาด 3/4 เพื่อปรับพิ้นสนามหน้าเทศบาลหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล "การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน 81- 4243 มค. หมายเลขครุภัณฑ์ 006 - 51 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข -1741 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือบันทึกท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุ "โครงการรณรงค์วินัยจราจร ปี พ.ศ. 2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร)
30 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน 80 - 8874 มค. หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 39 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหินคลุกขนาด 3/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2561 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564) และเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค. 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อยางนอกรถยนต์ หรือ ยางรถบรรทุกขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวลนิล "ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมา "รถแบ็คโฮรื้อถอนต้นพญาสัตบรรณ และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลหลังเก่า)" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อพรมปูพื้น ขนาด 2 x 25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 1620 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสีขาวพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 56 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มขวดขุ่นขนาด 810 มิลลิลิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อป้ายรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาซักผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรไวนิล พร้อมโครงไม้ จำนวน 40 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อกรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 30 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดเพื่อใช้ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดเพื่อใช้ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาเช่าเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการ ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาเช่าเต็นท์และประดับผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อเต็นท์สนามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ต.ค. 2560 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อผ้าประดับสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่มถังขนาด 18.9 ลิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ต.ค. 2560 โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อต้นดาวเรืองเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ต.ค. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2560 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อป้ายพระบรมราโชวาท และป้ายทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2560 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2560 โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง