ลงวันที่
โครงการ
12 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์และออกแบบเว็บไซด์ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ภายใต้ชื่อ www.kosumphisai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการให้บริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ระยะเวลา ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน ห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง (นายมานพ พูดเพราะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไม้ไผ่ เพื่อใช้ในโครงการคลองสวย น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการคลองสวย น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการคลองสวย น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร โครงการคลองสวย น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการคลองสวย น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการคลองสวย น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบคโฮบูมยาว เพื่อรื้อผักตบชวาและวัชพืช ณ แหล่งน้ำสาธารณะบึงบอน โครงการคลองสวย น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ๓ ฟุต) เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องโทรสาร) เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดทำวิจัยเพื่อสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้่ยงรับรองประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระจกใสหน้าโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภาเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกมะลิ ประดับดอกมะลิวันแม่ ปักอักษรย่อ ส.ก. ถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมีกเติมเครื่องปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และพานธูปเทียนแพ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบรูปพร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อประดับสถานที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องฝ่ายปกครอง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 52 - 0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน กข ๑๒๖๒ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรอบรูปพร้อมภาพพระบรมบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ ประจำพระองค์ พระบรมบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญ พระบรมบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประะดิษฐ์และพานธูปเทียน (เปิดกรวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าต่วนและผ้าลูกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำแข็งหลอด ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน กข ๑๒๖๒ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าซับใน (ผ้าสีขาว,ผ้าสีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเล่มแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ๊นเตอร์ ห้องพัฒนาชุมชน หมายเลขทะเบียน ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนหมู่บ้านและชุมชน (ปล่อยพันธุ์ปลาและเมล็ดพันธุ์ผัก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนหมู่บ้านและชุมชน (ปล่อยพันธุ์ปลาและเมล็ดพันธุ์ผัก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ปลา เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนหมู่บ้านและชุมชน (ปล่อยพันธุ์ปลาและเมล็ดพันธุ์ผัก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนหมู่บ้านและชุมชน (ปล่อยพันธุ์ปลาและเมล็ดพันธุ์ผัก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๔๒๐ - ๕๖ - ๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนหมู่บ้านและชุมชน (ปล่อยพันธุ์ปลาและเมล็ดพันธุ์ผัก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖ - ๕๙ - ๐๐๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน กข ๑๒๖๒ มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องประชุมชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเล่มร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายกเทศมนตรี) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ทำความสะอาดสำนักงาน วันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกีฬา โครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 416-56-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ำกว่า 80x60x75 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา (เปลี่ยนยาง) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 7993 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาทะเบียนอาคาร , ใบรับแจ้งการตาย , ใบรับแจ้งการเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1262 มค.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องขยายเสียง ประจำห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรอง ประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนน ทาสีฟุตบาท เส้นทางจราจร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศเพื่อไปศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัดสุโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 1.5 x 4.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์ กปร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระจกหน้าโต๊ะและผ้ากำมะหยี่สีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อธูปเทียนแพ , พานพุ่มดอกไม้ , ดอกไม้สดหน้าเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดพิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 
23 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดพิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
20 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว และกรอบพร้อมรูปขนาด 20x30 นิ้ว เพื่อใช้ในการจัดพิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อผ้าประดับสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พานพุ่มดอกไม้สด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรอง ประชุมสภาสมัยวิสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบการพิจารณาโบนัส ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารเบี้ยยังชีพ (เอกสารแสดงตนเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารประเมินผู้บริหารองค์กร ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาค่าบริการ พื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุง ก่อสร้างที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องฝ่ายปกครอง จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 420 - 56 - 0041 , 420 - 56 - 0039) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องฝ่ายปกครอง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 56 - 0060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2562
โครงการจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีน เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2562
โครงการจัดซื้อโต๊ะและวัสดุสำนักงาน (โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น VIP เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถตู้ หมายเลขทะเบียน กข - 1262 มค. เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ย. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX - 238AT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ประสบอุทกภัย (ขวดขุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 52 - 0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ล้างหัวฉีดและระบบแรงดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ส.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ส.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ส.ค. 2562
โครงการจัดซื้อเสาธง , ธงตราสัญลักษณ์ , ธงชาติ ประดับธงชาติไทย พร้อมธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง" โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
7 ส.ค. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาดำเนินการทำวิจัยเพื่อสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ ๗๙๙๓ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก 79A จำนวน 4 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อผ้าซับในสีขาว , สีเหลือง เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำข้าวกล่อง เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น Canon PGI - 790 จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาป้ายไวนิลเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปริ้นเตอร์ ห้องฝ่ายปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าประดับสีเหลือง , ผ้าประดับสีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ปลูกในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรคิ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องนายกเทศมนตรีและห้องรองนายกเทศมนตรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 420 - 56 - 0051 , 420 - 56 - 0053) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก 79A จำนวน 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บธ - 3794 มค. เพื่อใช้ในงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าซับในสีขาว จำนวน 4 ไม้ และ ผ้าซับในสีเหลือง จำนวน 4 ไม้) เพื่อประดับตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ปลูกในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ , ธงชาติ , เสาธงไม้ เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสอันเป็นมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลการทำประชาวิจารณ์เพื่อแสดงความคิดเห็น ในการขอถอนสภาพและขอใช้ที่สาธารณประโยชน์หนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลห้ามจอดตลอดแนว , ป้ายจอดชั่วคราว และป้ายข้ามสะพานลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุธงญี่ปุ่น (ธงญี่ปุ่น ขนาด 0.6 x 2.0 เมตร จำนวน 13 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องพัฒนาชุมชน (หมายเลขครุภัณฑ์ 420 - 56 - 0034 และ 420 - 56 - 0035) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2562
โครงการจัดวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น Canon PGI - 790 จำนวน 4 สี สีละ 2 ขวด ราคาขวดละ 480 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2562
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนดำเนินงาน , ระเบียบคณะกรรมการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม , ร่าง พรบ. ออกเสียงประชามติ , เอกสารควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ที่ห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก EPSON PLQ20/20M , หมึก BROTHER TN-1000/HERO , หมึก FUJI XEROX P-55D/CT201937) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง 3 แถว จำนวน 3 อัน , ตรายาง 2 แถว จำนวน 2 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก MAXX JET - 325 และ หมึก MAXX JET - 12A อย่างละ 1 กล่อง ราคากล่องละ 900 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มี.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรอง คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ EPSON รุ่น L210 จำนวน 4 สี สีละ 1 หลอด ราคาหลอดละ 150 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX - 238AT (จำนวน 1 กล่อง ราคากล่องละ 3,500 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ขาตั้งสูง 1.80 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มี.ค. 2562
โครงการจัดวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำดื่มแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ในการแข่งขันกีฬาเปตอง เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2562
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2562
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "วงดนตรีกองทับบกเพื่อประชาชน" (ขนาด 3.60 x 12 เมตร จำนวน 1 แผ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2562
โครงการจัดซือกระเป๋าใส่เอกสาร ผ้าด้ายดิบแต่ง - กระเป๋าหน้าผ้าขาวม้า ขนาด 12 x 14 นิ้ว พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมโทรทัศน์ ยี่ห้อ TOSHIBA ขนาด 40 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 456 - 56 - 0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข - 1262 มค. เพื่อใช้ในงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2562
โครงการจัดซื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 13 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,415 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2562
โครงการจัดซื่อเครื่องปริ๊นเตอร์ (ฝ่ายปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2562
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เมาส์ Optical Wheel Mouse และ แฟลชไดร์ ความจุ 16 Gb) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ห้องพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง จำนวน 6 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ (ห้องพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้องฝ่ายปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาเย็บผ้าปูโต๊ะ (ขนาด 82 ซ.ม. x 208 ซ.ม. จำนวน 70 ผืน ราคาผืนละ 70 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สูติบัตร , มรณะบัตร , ใบแจ้งย้ายที่อยู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ม.ค. 2562
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข - 1262 มค. เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ม.ค. 2562
โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (ประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อดอกไม้พลาสติก เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ ในการจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายแผ่นซิงค์ (ห้ามจอดขายสินค้าตลอดแนว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง (ประจำห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2561
โครงการซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คนรักคลอง" .... "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ของอำเภอโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนปรับปรุงอัตรากำลัง , เอกสารติดตามและประเมินผลแผนเข้าที่ประชุมฯ และเอกสารแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาค่าบริการ พื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ร่างแผนการ ดำเนินงานและแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ (ห้องฝ่ายปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมขยายเสียงประจำรถประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ต.ค. 2561
โครงการจัดซ์็อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การดำเนินจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ต.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ใน "โครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ใน "โครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ต.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 26,000 BTU พร้อมติดตั้ง (ห้องปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2561
โครงการจ้างเหมารถแบคโฮบูมยาว เพื่อรื้อผักตบชวาและวัชพืช ณ แหล่งน้ำสาธารณะบึงบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงห้องสำนักงาน (ห้องพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 2561
โครงการจ้างเหมารื้อ , ติดตั้งกระจก - อลูมิเนียมห้องสำนักงาน พื้นที่ขนาด 2 x 3.7 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อต่อเติมสำนักงานห้องกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2561
โครงการซื้อนัำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2561
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะไม้รองฐานพระที่ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2561
โครงการซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2561
โครงการซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการรวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2561
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ประสานงาน อะคริลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อถุงผ้าพร้อมสรีนโลโก้ ขนาด 12 x 14 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาผ้ายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดีวี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว เป็นแบบบานพับติดตั้งบนเพดานหลังคารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข - 1262 มค. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และพระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ขนาด 1 x 1.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัดสุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อ - จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 8874 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อใช้ในนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวขิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชยมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และ พระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาทำอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ตู้ขยายเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิงเเบบด้ามปืน จำนวน 2 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2561
โครงการจัดครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมรถตรวจการเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข - 1262 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อธงชาติ , ธงตราสัญลักษณ์ ร.๑๐ , ธงญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม รายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการปล่อยพันธ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีรเพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองแบบสมเร็ว จำนวน 8 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อปืนฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80 - 8869 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต์ กำลังส่ง 25 วัตต์ ระบบ VHF/Fm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2561
โครงการจ้างซ่อมแซมตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาอาหาร เพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ การประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2561
โครงการจ้างซ่อมแซมตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาอาหาร ในโครงการกำจัดผักตบชวา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แบบประเมินประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80 - 8874 มค. (ซ่อมสายเกียร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 8874 มค. จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาทำอาหารว่าง โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมา่ยเลขทะเบียน กข - 1620 มค. (ซ่อมท่อไอเสีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการเทศกิจ หมายเลขทะเบียน 7784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาอาหาร โครงการรวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการรวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุ โครงการรวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุ โครงการรวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุ โครงการรวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 7993 มค. โดยเฉพาะเจาะจง
1 พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจางจง
30 เม.ย. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2561
โครงการจัดซื้อน้้ำแข็งหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ปั่นจักรยานทางไกลนานาชาติ โดยวิธีเฉพเจาะจง
4 เม.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เม.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเดินขบวนรณรงค์ และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉจาะจง
30 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้เทศบาล หมายเลขทะเบียน นข - 1262 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้เทศบาล ทะเบียน นข - 1262 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2561
โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้เทศบาล หมายเลขทะเบียน นข - 1262 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาบุุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาบุุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2561
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อหินคลุก ขนาด 3/4 เพื่อปรับพิ้นสนามหน้าเทศบาลหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2561
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81 - 4243 มค. หมายเลขครุภัณฑ์ 006 - 51 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข - 1741 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือบันทึกท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์วินัยจราจร ปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80 - 8874 มค. หมายเลขครุภัณฑ์ 011 - 39 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหินคลุกขนาด 3/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค. 2561
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2560
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2560
โครงการจัดซื้อยางนอกรถยนต์ หรือ ยางรถบรรทุกขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวลนิล โครงการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2560
โครงการจ้างเหมารถแบ็คโฮรื้อถอนต้นพญาสัตบรรณ และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลหลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2560
โครงการจัดซื้อพรมปูพื้น ขนาด 2 x 25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - 1620 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อครุณฑ์เก้าอี้ แบบพนักพิงสีขาวพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 56 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2560
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2560
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2560
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม แบบขวดขุ่นขนาด 810 มิลลิลิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2560
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2560
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อป้ายรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2560
โครงการจ้างเหมาซักผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อน้ำแข็งหลอด เพื่อใช้ในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรไวนิล พร้อมโครงไม้ จำนวน 40 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อกรวยจราจรคาด แถบสะท้อนแสง จำนวน 30 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (งานฝ่ายบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาเช่าเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการ ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาเช่าเต็นท์และประดับผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อเต็นท์สนาม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง