31 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโนนสวรรค์ 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ม.13 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนนราษฎร์บูรณะ (แยกซอยข้างร้าน ต.แบตเตอรี่) ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงรังพัฒนา 1 (แยกบ้านนางสำรวย ดวงสุริยเนตร-บ้านนางทองสา ดวงปาโคตร) และโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.อเนกประสงค์ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (ม.24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่องเสียว 2 (ต่อจาก ค.ส.ล.เดิม) ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนรอบบึงบอน (หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยราษฎร์ร่วมจิต 2 (แยกบ้านนางสังวาล ศรีทรัพย์) ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงรังพัฒนา 7 (ต่อจาก ค.ส.ล.เดิม) แยกบ้านนายบุญเลิศ ศิริวิชัย ม.23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเลิศสำราญ 2 (แยกบ้านนางเพ็ญ ศรีพันนาม) ม.23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบูรพา 3 (ข้างบ้านนางแสงระวี วงศ์โพธิสาร) ม.24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง