22 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลิศสำราญ 1 (หมู่ที่ 23) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ซอยหนองโดน (ม.24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ซอยดอนสวรรค์ (ม.11,ม.24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์นั่ง 2 ประตู แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
13 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบูรพา (ช่วงโรงฆ่าสัตว์) หมู่ที่ 24
8 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเกาะแก้ว (ช่วง 5 แยกไปทางทิศเหนือ) หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีสุวรรณ (จากประตูวนอุทยานโกสัมพีไปทางแม่น้ำชี) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างเทศบาลหลังใหม่ (ต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย.63 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
22 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.อเนกประสงค์ บริเวณดอนหอ (ม.11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ถนนราษฎร์บูรณะ ม.13 (จากแยกถนนข้าง กศน.ไปทางทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงรังพัฒนา 2/2 หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองโดน หมู่ที่ 24 (จากนา ด.ต.สัมฤทธิ์ ถึงนาอาจารย์สมเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบบึงบอน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่องเสียว หมู่ที่ 11 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์บูรณะ ๙ (ข้างบ้านปลัดเทศบาลด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนศรีสุวรรณ (ช่วงบ่อบำบัดน้ำเสียจากวัดสังข์ทองถึงถนนไปบ้านศรีสุข) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจำกัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโดมหลังคาบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือตัด-ถ่างระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนศรีสุวรรณ (ช่วงบ่อบำบัดน้ำเสียจากวัดสังข์ทองถึงถนนไปบ้านศรีสุข) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 63 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์นั่ง 2 ประตูแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล.ถนนศรีสุวรรณ (ช่วงบ่อบำบัดน้ำเสียจากวัดสังข์ทองถึงถนนไปบ้านศรีสุข) ม.1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 63 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือตัด - ถ่างระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 63

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือตัด - ถ่างระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (ม.24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่สามเหลี่ยมด้านทิศเหนือติดกำแพงวัดสังข์ทอง (ม.3) โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโนนสวรรค์ 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ม.13 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนนราษฎร์บูรณะ (แยกซอยข้างร้าน ต.แบตเตอรี่) ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงรังพัฒนา 1 (แยกบ้านนางสำรวย ดวงสุริยเนตร-บ้านนางทองสา ดวงปาโคตร) และโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.อเนกประสงค์ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (ม.24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่องเสียว 2 (ต่อจาก ค.ส.ล.เดิม) ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนรอบบึงบอน (หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยราษฎร์ร่วมจิต 2 (แยกบ้านนางสังวาล ศรีทรัพย์) ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงรังพัฒนา 7 (ต่อจาก ค.ส.ล.เดิม) แยกบ้านนายบุญเลิศ ศิริวิชัย ม.23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเลิศสำราญ 2 (แยกบ้านนางเพ็ญ ศรีพันนาม) ม.23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบูรพา 3 (ข้างบ้านนางแสงระวี วงศ์โพธิสาร) ม.24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง