13 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาค่าเช่าห้องน้ำ ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
13 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาค่าเช่าห้องน้ำ ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโกสุมพิสัย (บขส.)
3 พ.ย. 63 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เรื่อง การประมูลราคาค่าเช่าห้องน้ำ ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.)
3 พ.ย. 63 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เรื่อง การประมูลราคาค่าเช่าห้องน้ำ ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
8 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลิศสำราญ 1 หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนศรีสุวรรณ (จากประตูวนอุทยานโกสัมพีไปทางแม่น้ำชี) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย.63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนข้างโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ (จากทางหลวงหมายเลข 208 ไปทางทิศตะวันตก) ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย.63 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน
1 ก.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนร่องเสียวต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม (ช่วง Sta 0+834 ไปทางทิศตะวันออก) ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนอัมพวัน (จากแยกถนนอัมพวัน-ถนนรอบบึงบอน) ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค.63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
3 ส.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกาา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ถนนข้าง กศน.ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ม.22) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหนองขามพัฒนาถึงซอยปรีดา (ม.24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย.63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ม.22) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย.63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหนองขามพัฒนาถึงซอยปรีดา (ม.24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลิศสำราญ 1 (หมู่ที่ 23) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ซอยหนองโดน (ม.24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ซอยดอนสวรรค์ (ม.11,ม.24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์นั่ง 2 ประตู แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ค. 63 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
13 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบูรพา (ช่วงโรงฆ่าสัตว์) หมู่ที่ 24
12 พ.ค. 63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
8 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเกาะแก้ว (ช่วง 5 แยกไปทางทิศเหนือ) หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีสุวรรณ (จากประตูวนอุทยานโกสัมพีไปทางแม่น้ำชี) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างเทศบาลหลังใหม่ (ต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย.63 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
28 เม.ย. 63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.อเนกประสงค์ บริเวณดอนหอ (ม.11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ถนนราษฎร์บูรณะ ม.13 (จากแยกถนนข้าง กศน.ไปทางทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงรังพัฒนา 2/2 หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองโดน หมู่ที่ 24 (จากนา ด.ต.สัมฤทธิ์ ถึงนาอาจารย์สมเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบบึงบอน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่องเสียว หมู่ที่ 11 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์บูรณะ ๙ (ข้างบ้านปลัดเทศบาลด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนศรีสุวรรณ (ช่วงบ่อบำบัดน้ำเสียจากวัดสังข์ทองถึงถนนไปบ้านศรีสุข) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจำกัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโดมหลังคาบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือตัด-ถ่างระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนศรีสุวรรณ (ช่วงบ่อบำบัดน้ำเสียจากวัดสังข์ทองถึงถนนไปบ้านศรีสุข) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 63 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์นั่ง 2 ประตูแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล.ถนนศรีสุวรรณ (ช่วงบ่อบำบัดน้ำเสียจากวัดสังข์ทองถึงถนนไปบ้านศรีสุข) ม.1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 63 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือตัด - ถ่างระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 63

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือตัด - ถ่างระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (ม.24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่สามเหลี่ยมด้านทิศเหนือติดกำแพงวัดสังข์ทอง (ม.3) โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโนนสวรรค์ 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ม.13 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนนราษฎร์บูรณะ (แยกซอยข้างร้าน ต.แบตเตอรี่) ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงรังพัฒนา 1 (แยกบ้านนางสำรวย ดวงสุริยเนตร-บ้านนางทองสา ดวงปาโคตร) และโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.อเนกประสงค์ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (ม.24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่องเสียว 2 (ต่อจาก ค.ส.ล.เดิม) ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนรอบบึงบอน (หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยราษฎร์ร่วมจิต 2 (แยกบ้านนางสังวาล ศรีทรัพย์) ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงรังพัฒนา 7 (ต่อจาก ค.ส.ล.เดิม) แยกบ้านนายบุญเลิศ ศิริวิชัย ม.23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเลิศสำราญ 2 (แยกบ้านนางเพ็ญ ศรีพันนาม) ม.23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบูรพา 3 (ข้างบ้านนางแสงระวี วงศ์โพธิสาร) ม.24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง